ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยหลังการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มาพบปะกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และได้กล่าวชื่นชมการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆร่วมกับจังหวัดแพร่