พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ กระทรวงมหาดไทย ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุน ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัย