องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะโครงการวิจัย “การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 12 จังหวัด” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายธนายุส สุภณาวรรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยโครงการ “การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 12 จังหวัด” ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่