องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจและหารือร่วมกับผู้นำชุมชนอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นและปัญหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน

วันที่ 19 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่สำรวจและหารือร่วมกับผู้นำชุมชนอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นและปัญหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน