ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่