องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เครือข่ายจัดการน้ำชุมชนจังหวัดแพร่ ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ “โครงการเอสซีจี ร้อยดวงใจ 108 ชุมชนรอดภัยแล้ง”

            วันที่ 24 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เครือข่ายจัดการน้ำชุมชนจังหวัดแพร่ ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ “โครงการเอสซีจี ร้อยดวงใจ 108 ชุมชนรอดภัยแล้ง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน โดยเฉพาะพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำระบบน้ำประปา และหมู่บ้านร่วมเป็นแรงงานในการดำเนินงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ได้จัดทำข้อมูล สนับสนุนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ เริ่มดำเนินโครงการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อมมาทำระบบน้ำประปา บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ พร้อมด้วยนางสาวณภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมดำเนินงานโดยมีเป้าหมายสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ประชาชนในพื้นที่ 173 ครัวเรือน จำนวน 590 คน