องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ได้แก่
1.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
– โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
2.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2548
– โครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาสุราชุมชนจังหวัดแพร่ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
– โครงการหมู่บ้านหัตถกรรมและ OTOP ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่