องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารจังหวัดตาก

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีฤธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่,นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารจังหวัดตาก นำด้วย นางทองทราย หมายหมั้น ผู้อำนวยการกองยุทศาสตร์และงบประมาณ ในการศึกษาดูงานตามโครางการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่