องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคณะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคณะ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารงบประมาณ และความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน รพ.สต. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การสรุปข้อมูลภาพรวมการบริหารงบประมาณและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และลงพื้นที่ศึกษาดูงานฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้ด้วย