องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

วันที่ 11 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวน 40 คน ด้วยวิธีการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ทดสอบความรู้ความสามารถในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์