องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายประสบ สีนุ้ย รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง โดยรับฟังการบรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์และการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์กั้นแม่น้ำวัง ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการอุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงเพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางน้ำตามวิถีชุมชนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง