องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2566 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (พระราชดำริตรง ร.9 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 อยู่ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นโครงการขนาดกลาง อยู่ระหว่าดำเนินก่อสร้าง ผลการดำเนินงานร้อยละ 81.13 องคมนตรีติดตามโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562) ณ อ่างเก็บน้ำแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่