อบจ.แพร่ ฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสร้างสื่อการสอนให้ครูในสังกัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกการพัฒนาเทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และดึงดูดความสนใจผู้เรียน สามารถนำทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการสอนในชั้นเรียน สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เท็มเพลต Canva ในการฝึกปฏิบัติสร้างสื่อการเรียนการสอน
ในการฝึกอบรมดังกล่าว มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 3 โรงเรียน เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 90 คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567