โครงการพัฒนาอาชีพช่างชุมชน จังหวัดแพร่

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังกวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพช่างชุมชน จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางภาพพิมพ์ ชูทองรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธิเปิดในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่