โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติสู่วิถีพอเพียง รุ่นที่ 1

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติสู่วิถีพอเพียง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครื่อข่ายชุมชนตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมเพื่อสามารถนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่