ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


241 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-20
ดูประกาศ..
242 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-20
ดูประกาศ..
243 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างก่อสร้างพนังหินเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งห้วยสลก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-17
ดูประกาศ..
244 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างขุดลอกลำห้วยไม้ บ้านปากจอก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-17
ดูประกาศ..
245 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน ป่าช้าบ้านเกี๋ยงพา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-17
ดูประกาศ..
246 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-17
ดูประกาศ..
247 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-17
ดูประกาศ..
248 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก บ้านบนเหนือ หมู่ที่ 5 (เขตเทศบาลตำบลบ้านปิน) ตำบลบ้านปิน เชื่อม บ้านเหล่าป่าม่วง หมู่ที่ 5 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน) ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-17
ดูประกาศ..
249 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-17
ดูประกาศ..
250 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพ.สต.สวนเขื่อน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-05-17
ดูประกาศ..