การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข , หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2566 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ของบุคลากรที่ถ่ายโอนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ ( Zoom meeting ) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่