การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

- Live Chat 

O9

Social Network

- Facebook

- Line Official

- Instagram

- Twitter

- TikTok

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบัติงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือสำหรับประชาชน

แผนภูมิขั้นตอนการบริการประชาชนพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"
- ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุม หอพัก และอาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น
- ขั้นตอนการยื่นแบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
- คู่มือการให้บริการช่วยเหลือผู่ป่วยยากไร้
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
- ขั้นตอนการเข้ารับบริการโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

O16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18

E-Service

- แบบการขอใฃ้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ระบบบริการรถราง

- ระบบบริการรถสุขาเคลื่อนที่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566
O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนหารบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2565

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2565

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O27
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- แผนผังกระบวนการดำเนินการการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
O29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมฯ ปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566
O35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2563

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

- การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

- การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมจิตสำนึกข้าราชการท้องถิ่นโปร่งใสขจัดภัยคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- รายงานผลการดาเนินงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

-  จดหมายช่าวศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไตรมาส 2

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

-  การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินITA ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและ ผอ.สถานศึกษา

- การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบจ.แพร่

- สรุปผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Kickoff ITA 2023)

- สรุปการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เฉพาะคณะทำงาน)