การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง
O2

ข้อมูลผู้บริหาร

- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      

- สมาชิกสภา     

- หัวหน้าส่วนราชการ

O3 อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
O5
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6

Q&A

- Live Chat 

Facebook

Line Official

- Instagram

- Twitter

- TikTok

- Web board

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O10
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือสำหรับประชาชน

แผนภูมิขั้นตอนการบริการประชาชนพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"

- ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุม หอพัก และอาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น

- ขั้นตอนการยื่นแบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

- คู่มือการให้บริการช่วยเหลือผู่ป่วยยากไร้

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน

- ขั้นตอนการเข้ารับบริการโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

O12

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13

E-Service

- ระบบบริการรถราง

- ระบบบริการรถสุขาเคลื่อนที่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี พ.ศ.2566

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2563

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

- การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- แผนผังกระบวนการดำเนินการการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
O24
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2567 ไตรมาส 1

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2566

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- สรุปงานวันต่อต้านการทุจริต อบจ.แพร่ 8ธ.ค.66

- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567

- การสร้างวัฒนธรรม no gift policy

O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ.2566

- จดหมายข่าวส่งเสริมจิตสำนึกไตรมาส 1

- จดหมายข่าวส่งเสริมจิตสำนึกไตรมาส 2

- จดหมายข่าวส่งเสริมจิตสำนึกไตรมาส 3

- จดหมายข่าวส่งเสริมจิตสำนึกไตรมาส 4

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต

- รายงานผลศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)

- ป้าย nogift 

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O30
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567
O31
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)

- แผนป้องการการต่อต้านการทุจริตปี2567

O33
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566