ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการด้านระบบประกันสุขภาพ ระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการด้านระบบประกันสุขภาพ ระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 70 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่