องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมการเสวนาวิชาการ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์” กิจกรรมขับเคลื่อนจังหวัดแพร่สู่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก้ (The UNESCO Creative Cities Network-UCCN)

วันที่ 5 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมการเสวนาวิชาการ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์” กิจกรรมขับเคลื่อนจังหวัดแพร่สู่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก้ (The UNESCO Creative Cities Network-UCCN) เนื่องในงานนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนช่อแฮ โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ร่วมขึ้นเวทีการเสวนาฯ ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ตามเกณฑ์ยูเนสโก้กรณีศึกษา เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก้ : เชียงใหม่ และสุโขทัย” และ หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่”