อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการน้ำและจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลป่าแดง”

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการน้ำและจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลป่าแดง” และในการอบรมครั้งนี้ พันเอกสุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.กอ.รมน. จว.แพร่ ให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเพื่อความมั่นคง ในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน บุลคากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในตำบลป่าแดง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ตำบลป่าแดง เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลป่าแดงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่