การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q&A
- กระดานสนทนา
- แบบฟอร์มการติดต่อ
- Facebook
- Line Official
O9
Social Network
- Facebook
- Line Official
O10
ผนดำเนินงานประจำปี
O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประกาศราคากลาง ฉบับปรับปรุง
- คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
- คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา
- คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
- คู่มือการจัดทำการควบคุมภายในสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- องค์ความรู้การเขียนผลงาน และวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- แนวทางการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
- คู่มือการดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6 เดือน
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- ยกเลิกประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน