การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
โครงสร้าง
O2
ข้อมูลผู้บริหาร     
- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
- สมาชิกสภา     
- หัวหน้าส่วนราชการ
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

- กระดานสนทนา

O9

Social Network

- Facebook

- Line Official

- Instagram

- Twitter

การปฏิบัติงาน
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือสำหรับประชาชน

- ระเบียบการใช้ห้องสมุดของเล่นเด็ก (TOY LIBRARY) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แผนภูมิขั้นตอนการบริการประชาชนพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"
- ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุม หอพัก และอาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น
- ขั้นตอนการยื่นแบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
- คู่มือการให้บริการช่วยเหลือผู่ป่วยยากไร้
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17
E-Service
- แบบการขอใฃ้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ระบบบริการรถราง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564
- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
- ประกาศการลงเวลาปฏิบัติงาน
- การสร้างทางก้าวหน้าในสายงาน
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2563
- อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุ 
- การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรังหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
- การประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- กิจกรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และติดตามความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับรองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ระบบดิจิทัล (Digital EMS 1669)
- กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 
- กิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 28 เมษายน 2564  
- กิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 3 มีนาคม 2564  
- กิจกรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร จัดการน้ำจังหวัดแพร่
- อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564
- ประกาศรับโอนข้าราชการ
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2563
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

- แผนผังกระบวนการดำเนินการการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

- การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ อบจ.แพร่ 

- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564  

- แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมฯของสำนักงาน ปปช

- เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบจ.แพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ 

- สรุปโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

- เข้าร่วมประชุมการเตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมฯในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันจันทร์ที่ 28ธ.ค.2563

- เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯประจำปีงบประมาณ2564ในวันที่24ก.พ.2564 ผ่านทางFBและYoutubeChanel.ITAS NACC 

- เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯในวันที่ 16มี.ค.2564 ผ่านระบบZOOM  

- เข้าร่วมสัมมนายกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการ อบจ.พบประชาชน