กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจ อํานาจหน้าที่ โครงสร้างบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ผ่านมา กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ๓ ปี (ปีงบประมาณ 2562) ออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. ฝ่ายการประชุม
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ
๑.๒ งานจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑.๓ งานสิทธิสวัสดิการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑.๔ งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุในส่วนราชการ
๑.๕ งานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๑.๖ งานค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑.๗ งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑.๘ งานการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติภายในส่วนราชการ
๑.๙ งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑.๑๐ งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี
๑.๑๑ งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๑๒ งานบันทึกฐานข้อมูลงบประมาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑.๑๓ งานส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๑.๑๔ งานรายงานแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส
๑.๑๕ งานการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)
๑.๑๖ งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน
๑.๑๗ งานเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการอําเภอยิ้ม
๑.๑๘ งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต
๑.๑๙ งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
๑.๒๐ งานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑.๒๑ งานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑.๒๒ งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๑.๒๓ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
๑.๒๔ งานธุรการ งานสารบรรณของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑.๒๕ งานควบคุม ตรวจสอบทะเบียนวันลาของข้าราชการ พนักงานจ้าง กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๒๖ งานการประเมินกิจกรรม ๕ ส. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑.๒๗ งานการจัดทํารายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน
๑.๒๘ งานการจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงานประเพณีต่างๆ
๑.๒๙ งานขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๓๐ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
๒. ฝ่ายการประชุม
๒.๑ งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๒ งานการประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ชุดต่างๆ
๒.๓ งานระเบียบ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๔ งานระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
๒.๕ งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๖ งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด
๒.๗ งานประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๘ งานประสานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๙ งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๑๐ งานมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๑๑ งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๑๒ งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๑๓ งานการใช้รถยนต์ของส่วนราชการ
๒.๑๔ งานหนังสือรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๑๕ งานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สินของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๑๖ งานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๑๗ งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๑๘ งานธุรการ งานสารบรรณของสํานักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒.๑๙ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๒๐ งานการทําลายเอกสาร
๒.๒๑ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
คำสั่งการแบ่งงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด