การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity And Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

- กระดานสนทนา

O9

Social Network

- Facebook

- Line Official

- Instagram

- Twitter

การปฏิบัติงาน
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือสำหรับประชาชน

- ระเบียบการใช้ห้องสมุดของเล่นเด็ก (TOY LIBRARY) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แผนภูมิขั้นตอนการบริการประชาชนพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง"
- ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุม หอพัก และอาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น
- ขั้นตอนการยื่นแบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
- คู่มือการให้บริการช่วยเหลือผู่ป่วยยากไร้
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
- ขั้นตอนการเข้ารับบริการโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17
E-Service
- แบบการขอใฃ้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ระบบบริการรถราง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

- รายงานประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2565 รอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือนแรก

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รายงานการรับ

- รายงานการรับ-จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ประกาศคณะกรรมการ ก.จ.จ. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
- กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ให้ใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2563
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558
- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- แผนผังกระบวนการดำเนินการการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  Download
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  Download
- นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  Download
- ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม อบจ.แพร่  Download
- การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายของ อบจ.แพร่  Download
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่  Download
- ผู้บริหารตรวจติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของ อบจ.แพร่ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส   Download
- ผู้บริหารลงนามรับทราบประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  Download
- ข่าวประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิ๊กที่นี่
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   Download
- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่   Download
- การประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.แพร่   Download
- บุคลากรของ อบจ.แพร่ ลงนามรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   Download
- บุคลากรของ อบจ.แพร่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ให้แก่บุคลากร อบจ.แพร่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด อบจ.แพร่   Download  
- โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน Download

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - วันที่ 1 พ.ย.2564 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

 - วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

 - วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 - วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- วันที่ 14 มกราคม 2565 เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ZOOM ของสำนักงาน ป.ป.ช. ณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจัวหวัด

- วันที่ 21 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภาค 5

- วันที่ 27 มกราคม 2565 สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด อบจ.แพร่  

- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่