ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


11 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน ฌาปนสถานบ้านค้างปินใจ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-23
ดูประกาศ..
12 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หมายเลขทะเบียน กธ ๑๔๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-23
ดูประกาศ..
13 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-23
ดูประกาศ..
14 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่โซล่าเซลล์) จำนวน 45 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-23
ดูประกาศ..
15 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม ด้านหลังลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-23
ดูประกาศ..
16 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-23
ดูประกาศ..
17 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณภายนอกและภายในศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-22
ดูประกาศ..
18 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อเครื่องขัดพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-22
ดูประกาศ..
19 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-22
ดูประกาศ..
20 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 173 แพร่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-21
ดูประกาศ..