ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


11 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างขุดลอกแก้มลิงห้วยจำอ้อ บ้านวังเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม้า เชื่อม บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-21
ดูประกาศ..
12 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,7 ตำบลดอนมูล เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2024-06-21
ดูประกาศ..
13 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-21
ดูประกาศ..
14 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมประตูโรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-21
ดูประกาศ..
15 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถรางนำเที่ยว ขนาด 24 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (พลนคร รหัสพัสดุ 038-60-0001),เวียงโกศัย รหัสพัสดุ 038-60-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-21
ดูประกาศ..
16 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างจัดทำแฟ้มครอบครัวรพ.สต.บ้านนาคูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-20
ดูประกาศ..
17 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน รพ.สต.บ้านนาคูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-20
ดูประกาศ..
18 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในภารกิจของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-20
ดูประกาศ..
19 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-20
ดูประกาศ..
20 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-20
ดูประกาศ..