ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


41 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-18
ดูประกาศ..
42 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพื้นที่จังหวัดแพร่ (๑) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์ห้วยแม่ยาง และห้วยโป่ง จำนวน ๘ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2024-06-18
ดูประกาศ..
43 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์ลุ่มน้ำยมในพื้นที่จังหวัดแพร่ (๔) ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์ ห้วยแม่จอก และห้วยแม่ปาน จำนวน ๕ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2024-06-18
ดูประกาศ..
44 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-17
ดูประกาศ..
45 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 960 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-17
ดูประกาศ..
46 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-17
ดูประกาศ..
47 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-17
ดูประกาศ..
48 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างพิมพ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-17
ดูประกาศ..
49 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-17
ดูประกาศ..
50 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-06-17
ดูประกาศ..