ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


21 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ สำหรับร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีลอยกระทง จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ กาดสามวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-21
ดูประกาศ..
22 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-20
ดูประกาศ..
23 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กค 6146 ยี่ห้อ MITSUBISHI รหัสพัสดุ 002-50-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-20
ดูประกาศ..
24 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-20
ดูประกาศ..
25 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-20
ดูประกาศ..
26 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-20
ดูประกาศ..
27 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๘๙ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-16
ดูประกาศ..
28 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ ของรพ.สต.บ้านปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-16
ดูประกาศ..
29 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๘๘ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-16
ดูประกาศ..
30 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-16
ดูประกาศ..